Právne služby

Naše služby poskytujeme v nasledujúcich oblastiach:

Občianske právo

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v oblasti sporovej ako aj nesporovej agendy, v rámci sporovej agendy zastupujeme klienta v konaní pred súdom a inými orgánmi verejnej moci, vyhotovujeme pre klientov rôzne typy žalôb, právnych analýz, stanovísk a iných podaní s právnym obsahom. Vždy sa snažíme uprednostňovať mimosúdne riešenie sporov, ktoré šetrí čas a peniaze všetkým zúčastneným stranám. JUDr. Róbert Fatura pôsobí tiež ako rozhodca a to v 1. Trenčianskom rozhodcovskom súde so sídlom Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín a v Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava. V rámci nesporovej agendy vyhotovujeme pre klientov rôzne typy zmlúv a dohôd v celom rozsahu civilného práva. Naša advokátska kancelária má dlhodobé bohaté skúsenosti v oblasti vymáhania pohľadávok, rodinného práva (rozvod, výživné, úprava styku s maloletým dieťaťom, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva a pod.), ako aj pozemkového práva (zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, určenie vlastníctva a pod.) a dedičského práva.

Obchodné právo

Našim klientom poskytujeme právne služby v rámci agendy obchodného práva a to v celom jeho rozsahu, najmä ako komplexné právne služby podnikateľským subjektom (korporátne právo), ktoré zahŕňa zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, prípadne ich zrušenie a likvidácia a to aj prostredníctvom konkurzného konania. V rámci komplexných služieb poskytujeme klientom kompletné právne poradenstvo v celej sfére činnosti a potrieb spoločnosti (pracovné právo, organizačná štruktúra, zmluvné vzťahy, obchodné podmienky a pod.). V oblasti obchodného práva vyhotovujeme pre klientov tiež rôzne zmluvy, dohody, právne podania, vymáhame pre týchto pohľadávky, ako aj klientov zastupujeme v rámci rôznych typov súdnych konaní.

Trestné právo

V oblasti trestného práva má naša advokátska kancelária bohaté skúsenosti. V trestnom konaní poskytujeme služby klientom či už ako zvolený obhajca na základe udeleného splnomocnenia alebo v prípadoch povinnej obhajoby aj ako obhajca pridelený ex offo súdom. Právne služby poskytujeme páchateľom, ale aj obetiam trestnej činnosti. V prípade vyvinenia sa klienta zastupujeme klienta aj v konaní o náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu. V rámci tejto časti služieb advokátskej kancelárie sa riadime princípmi spravodlivosti a adekvátneho trestu za riadne preukázanú vinu páchateľa. Služby v oblasti trestného práva považujeme za nevyhnutné v rámci poskytovania komplexných právnych služieb v oblasti korporátneho práva.

Pracovné právo

Právne služby v pracovno-právnej oblasti poskytuje naša advokátska kancelária obom subjektom pracovno-právnych vzťahov. Zastupujeme zamestnancov aj zamestnávateľov, či už v konaniach o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo náhrady škody spôsobenej jednej zo strán pracovného pomeru, ako aj v ďalších typoch právnych problémov v oblasti pracovného práva.

Rodinné právo

Pomocnú ruku podávame klientom aj v oblasti rodinného práva. Naša advokátska kancelária zastupuje klientov hlavne pri rozvodoch manželstva a úprave práva styku s dieťaťom a pri úprave výšky výživného na deti. Pri rozvodoch manželstva zabezpečujeme aj kompletný servis vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Insolvenčné právo

Právny tím advokátskej kancelárie aj vzhľadom na to, že JUDr. Róbert Fatura vykonáva funkciu správcu, má bohaté skúsenosti s konkurzným a reštrukturalizačným konaním. Klientom poskytujeme kompletný a komplexný právny servis vo veci prihlasovania pohľadávok klienta do konkurzného, eventuálne reštrukturalizačného konania, ako aj zastupovania úpadcu, resp. dlžníka v rámci týchto konaní, vrátane vyhotovovania všetkých typov podaní v tejto oblasti práva. Tiež poskytujeme komplexné služby pri zrušení spoločnosti prostredníctvom konkurzného konania, likvidácie, príp. riešení úpadku spoločnosti, ako aj fyzických osôb prostredníctvom reštrukturalizácie, príp. oddlženia.

Správne právo

V zložitej oblasti správnych noriem podávame pomocnú ruku klientom hlavne v oblastiach stavebného práva (územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie) zastupovania pri prejednávaní priestupkov na správnom orgáne, ako aj sporadicky v daňových konaniach.