O nás

JUDr. Róbert Fatura je v zozname Slovenskej advokátskej komory zapísaný ako advokát od roku 2004 a to pod číslom licencie 3474. V období od roku 2002 do roku 2004 bol členom komory komerčných právnikov, ktorá bola následne zlúčená s advokátskou komorou. Advokátsku kanceláriu tvorí tím mladých a dynamicky sa rozvíjajúcich ľudí a spolu s JUDr. Róbertom Faturom, ktorý ich odborne vedie, poskytujú právne služby a poradenstvo na celom území Slovenskej republiky a to v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. Advokátska kancelária od svojho založenia zamestnáva právnych koncipientov a iné odborne spôsobilé osoby, pričom pri výkone svojej činnosti spolupracuje so znaleckými organizáciami, daňovými a ekonomickými poradcami, rozhodcovskými sudmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi a inými osobami a subjektmi a to za účelom maximálnej profesionality a efektívnosti realizácie požiadaviek klientov. JUDr. Róbert Fatura vykonáva od roku 2002 tiež funkciu správcu, pričom od roku 2005 je zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty vedenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S628. V rámci správcovskej činnosti kancelária realizovala za takmer 13 rokov činnosti správcu viacero konkurzných, ako aj reštrukturalizačných konaní pre úpadcov pôsobiacich v rôznych oblastiach podnikania s rôznym rozsahom (malé, stredné, veľké podniky). Pri poskytovaní právnych služieb našou advokátskou kanceláriou kladieme dôraz hlavne na efektivitu práce a hľadaní optimálnych a najmenej nákladných riešení pri dosahovaní cieľa stanoveného klientom. Poskytujeme právne poradenstvo a pomoc vo všetkých odvetviach práva, najmä avšak nielen v oblasti občianskeho, obchodného, trestného, pracovného a insolvenčného práva. Advokátska kancelária tiež sporadicky poskytuje realitné služby a to v rámci predaja a kúpy nehnuteľností rôzneho druhu.
Ako advokát je JUDr. Róbert Fatura taktiež oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ktorá môže registrovať subjekty do registru partnerov verejného sektora.