Konkurzy a reštrukturalizácie

Konkurzné konanie

      JUDr. Róbert Fatura, LL.M. začal vykonávať funkciu správcu už v roku 2002, kedy sa postupovalo podľa vtedy účinného predpisu č. 328/1991 Zb., ktorý nahradil zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, ktorý je dodnes s určitými novelami platný a účinný. Hlavnou činnosťou správcu konkurznej podstaty je speňaženie majetku úpadcu a následne jeho prerozdelenie veriteľom. Častokrát sa jedná o administratívne a odborne náročnú činnosť, v ktorej má naša advokátska kancelária bohaté skúsenosti. V oblasti konkurzného práva sme v pozícii správcu vykonávali túto funkciu v rámci konkurzných konaní v mnohých veľkých strojárskych spoločnostiach, napr. VOJUS, a.s., Personnel Welfare Slovakia, s.r.o., ale aj spoločnostiach na výrobu nábytku FISO, s.r.o., a iných spoločnostiach ako je Metalex s.r.o., PD Biely Potok, Žrebčín Motešice, a. s. a v ďalších takmer 30 subjektoch. V minulosti sme aktívne kooperovali na konkurznom konaní spoločnosti Slovenské lodenice, a. s., Komárno, Jednota, spotrebné družstvo Komárno a iných konkurzných konaniach rôzneho rozsahu.

 

Reštrukturalizačné konanie

      K výkonu funkcie správcu patrí aj vypracovávanie reštrukturalizačného posudku, výkon funkcie reštrukturalizačného správcu a výkon funkcie dozorného správcu po skončení reštrukturalizácie. Reštrukturalizačné konanie je špecifické konanie, v ktorom sa podnikateľský subjekt, ktorý má problém so splácaním starých záväzkov, snaží po dohode s veriteľmi pokračovať ďalej v podnikaní a teda ide o istý typ revitalizácie podnikateľskej činnosti a to prostredníctvom metód reštrukturalizácie. Metódy reštrukturalizácie sú rôzne, medzi najčastejšie používané patrí odpustenie časti dlhu voči veriteľom, predĺženie splatnosti záväzku alebo predaj podniku. Reštrukturalizačné konanie je vždy pre veriteľov dlžníka výhodnejšie, ako vyhlásenie konkurzu, keďže udržaním podnikateľskej činnosti sa zachováva tzv. realizačná hodnota podniku, pričom veritelia participujú na udržaní podnikania dlžníka prostredníctvom zachovania obchodných a iných vzťahov s ekonomickým ziskom, ktorý zvyšuje percento uspokojenia ich prihlásených a uznaných pohľadávok voči dlžníkovi.

        V rámci tejto činnosti sa naša advokátska kancelária zaoberá vypracovávaním reštrukturalizačných posudkov, v ktorom posudzujeme ekonomickú výkonnosť podnikateľského subjektu a jeho schopnosť sa oddlžiť a úspešne pokračovať naďalej vo svojich aktivitách. Poskytujeme súčinnosť pri obstarávaní všetkých podkladov potrebných na podanie návrhu na začatie reštrukturalizačného konania, vykonávame funkciu reštrukturalizačného správcu súčasne s vyhotovovaním, resp. participáciou na vyhotovení reštrukturalizačného plánu, pričom po formálnom ukončení reštrukturalizácie zároveň vykonávame aj funkciu dozorného správcu. Počas doby, čo je zavedená možnosť reštrukturalizácie v našom právnom systéme, teda od roku 2006, sme vykonali niekoľko formálne (schválenie reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom, schvaľovacou schôdzou a následne aj súdom – VOJUS, a. s., MIXER s.r.o., LUXOR, a.s., Berto sk, s.r.o. a pod.), ako aj obsahovo (splnenie reštrukturalizačného plánu – Slovglobal, a. s., Berto sk, s.r.o.) úspešných reštrukturalizačných konaní.

 

Osobný bankrot

      Okrem klasického „korporátneho“ konkurzu podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a reštrukturalizácie ako takej, zabezpečuje naša kancelária aj služby súvisiace s osobným bankrotom fyzických osôb, resp. oddlženia podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z., ktoré môže mať formu oddlženia konkurzom alebo oddlženia splátkovým kalendárom.

     V rámci oddlženia konkurzom a oddlženia splátkovým kalendárom vykonávame funkciu správcu ustanoveného súdom konkrétnemu dlžníkovi – fyzickej osobe, s ktorým vzájomnou komunikáciou, preskúmaním jeho majetkových pomerov a prípadným speňažením majetku a uspokojením prihlásených pohľadávok veriteľov, resp. zostavením návrhu splátkového kalendára (alebo iným spôsobom realizácie v závislosti od majetkových pomerov dlžníka) dovedieme oddlženie do jeho úspešného konca. Doposiaľ sme z pozície správcu úspešne ukončili viac ako 150 osobných bankrotov a to prostredníctvom konkurzu alebo splátkového kalendára.

   Okrem činnosti správcu poskytujeme aj odborné poradenstvo v súvislosti s osobným bankrotom pre fyzické osoby, ktoré majú záujem o osobný bankrot vrátane prípravy a vypracovania príslušných podkladov až po ich predloženie centru právnej pomoci, ktoré ich následne spracuje a podá na príslušný súd.