Odmena za poskytované služby

      Odmena advokáta za poskytovanie právnych služieb je stanovená vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. Pri prvej osobnej návšteve, kde sa náš tím oboznámi s problémom a vyhodnocuje optimálne riešenie, si naša advokátska kancelária spravidla neúčtuje žiadnu odmenu. V prípade vôle zo strany klienta postupovať podľa nami navrhnutého postupu je odmena vždy individuálne dojednaná a o jej výške je klient vopred informovaný. Spôsoby odmeňovania sú nasledovné:

  • zmluvná odmena: pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny
  • hodinová odmena: hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby
  • paušálna odmena: paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí
  • podielová odmena: podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom
  • tarifná odmena: základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal