O nás

      JUDr. Róbert Fatura, LL.M. je v zozname Slovenskej advokátskej komory zapísaný ako advokát od roku 2004 a to pod číslom licencie 3474. V období od roku 2002 do roku 2004 bol členom komory komerčných právnikov, ktorá bola následne zlúčená s advokátskou komorou. Advokátsku kanceláriu tvorí tím mladých a dynamicky sa rozvíjajúcich ľudí a spolu s JUDr. Róbertom Faturom, LL.M., ktorý ich odborne vedie, poskytujú právne služby a poradenstvo na celom území Slovenskej republiky a to v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. Advokátska kancelária od svojho založenia zamestnáva právnych koncipientov a iné odborne spôsobilé osoby, pričom pri výkone svojej činnosti spolupracuje so znaleckými organizáciami, daňovými a ekonomickými poradcami, rozhodcovskými súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi a inými osobami a subjektmi a to za účelom maximálnej profesionality a efektívnosti realizácie požiadaviek klientov. JUDr. Róbert Fatura, LL.M. vykonáva od roku 2002 tiež funkciu správcu, pričom od roku 2005 je zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty vedenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S628.

      V rámci správcovskej činnosti kancelária realizovala za takmer 21 rokov činnosti správcu viacero konkurzných, ako aj reštrukturalizačných konaní pre úpadcov pôsobiacich v rôznych oblastiach podnikania s rôznym rozsahom (malé, stredné, veľké podniky). Pri poskytovaní právnych služieb našou advokátskou kanceláriou kladieme dôraz hlavne na efektivitu práce a hľadanie optimálnych a najmenej nákladných riešení pri dosahovaní cieľa stanoveného klientom. Poskytujeme právne poradenstvo a pomoc vo všetkých odvetviach práva, najmä avšak nielen v oblasti občianskeho, obchodného, trestného, pracovného a insolvenčného práva. Advokátska kancelária tiež sporadicky poskytuje realitné služby a to v rámci predaja a kúpy nehnuteľností rôzneho druhu.

      Prevádzkovateľ JUDr. Róbert Fatura, advokát, s. r. o. v rámci výkonu svojej činnosti spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, pričom údaje, ktorými pri ich spracovaní disponujeme sú

  • potrebné
  • relevantné a presné na predmetný účel
  • sú držané bezpečne v rámci opatrení prijatých na zabezpečenie ich ochrany
  • sú držané len na nevyhnutný čas
  • pričom súčasne poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov
  • a nazbierané dáta sprístupňujeme len pokiaľ je to nevyhnutné

      Na základe týchto skutočností vyhlasujeme, že vo vzťahu k osobným údajom, ktorými disponujeme pri výkone našej činnosti je prevádzkovateľ JUDr. Róbert Fatura, advokát, s. r. o., ako aj JUDr. Róbert Fatura, LL.M. ako správca „GDPR compliant“, a teda, že naša spoločnosť dbá na zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi schváleným Úradom na ochranu osobných údajov SR rozhodnutím zo dňa 04.12.2018, právoplatným dňa 10.12.2018.