Právne služby

Občianske právo

      Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v oblasti sporovej ako aj nesporovej agendy, v rámci sporovej agendy zastupujeme klienta v konaní pred súdom a inými orgánmi verejnej moci, vyhotovujeme pre klientov rôzne typy žalôb, právnych analýz, stanovísk a iných podaní s právnym obsahom. Vždy sa snažíme uprednostňovať mimosúdne riešenie sporov, ktoré šetrí čas a peniaze všetkým zúčastneným stranám. JUDr. Róbert Fatura, LL.M. pôsobil v minulosti tiež ako rozhodca a to v 1. Trenčianskom rozhodcovskom súde so sídlom Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín a v Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava. V rámci nesporovej agendy vyhotovujeme pre klientov rôzne typy zmlúv a dohôd v celom rozsahu civilného práva. Naša advokátska kancelária má dlhodobé bohaté skúsenosti v oblasti vymáhania pohľadávok, rodinného práva (rozvod, výživné, úprava styku s maloletým dieťaťom, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva a pod.), ako aj pozemkového práva (zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, určenie vlastníctva a pod.) a dedičského práva.

 

 

Obchodné právo

      Našim klientom poskytujeme právne služby v rámci agendy obchodného práva a to v celom jeho rozsahu, najmä ako komplexné právne služby podnikateľským subjektom (korporátne právo), ktoré zahŕňa zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, prípadne ich zrušenie a likvidácia a to aj prostredníctvom konkurzného konania. V rámci komplexných služieb poskytujeme klientom kompletné právne poradenstvo v celej sfére činnosti a potrieb spoločnosti (pracovné právo, organizačná štruktúra, zmluvné vzťahy, obchodné podmienky a pod.). V oblasti obchodného práva vyhotovujeme pre klientov tiež rôzne zmluvy, dohody, právne podania, vymáhame pre týchto pohľadávky, ako aj klientov zastupujeme v rámci rôznych typov súdnych konaní. V oblasti obchodného práva tiež registrujeme subjekty ako partnerov verejného sektora a to ako oprávnená osoba a vyhotovujeme tiež pre klientov projekty GDPR.

Trestné právo

      V oblasti trestného práva má naša advokátska kancelária bohaté skúsenosti. V trestnom konaní poskytujeme služby klientom, či už ako zvolený obhajca na základe udeleného splnomocnenia alebo v prípadoch povinnej obhajoby aj ako obhajca pridelený ex offo súdom. Právne služby poskytujeme páchateľom, ale aj obetiam trestnej činnosti. V prípade vyvinenia sa klienta zastupujeme klienta aj v konaní o náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu. V rámci tejto časti služieb advokátskej kancelárie sa riadime princípmi spravodlivosti a adekvátneho trestu za riadne preukázanú vinu páchateľa. Služby v oblasti trestného práva považujeme za nevyhnutné v rámci poskytovania komplexných právnych služieb v oblasti korporátneho práva. V minulosti sme sa aktívne podieľali na projekte: „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

 

 

Pracovné právo

      Právne služby v pracovno-právnej oblasti poskytuje naša advokátska kancelária obom subjektom pracovno-právnych vzťahov.

    Zastupujeme zamestnancov aj zamestnávateľov, či už v konaniach o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo náhrady škody spôsobenej jednej zo strán pracovného pomeru, ako aj v ďalších typoch právnych problémov v oblasti pracovného práva. Praktické skúsenosti máme tiež v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Rodinné právo

      Pomocnú ruku podávame klientom aj v oblasti rodinného práva. Naša advokátska kancelária zastupuje klientov hlavne pri rozvodoch manželstva a úprave práva styku s dieťaťom a pri úprave výšky výživného na deti. Preferujeme riešenie vzťahov mimosúdnymi rokovaniami a to aj za prítomnosti, resp. spolupráce s inými odborne spôsobilými subjektmi (psychológ a pod.), výsledkom ktorých by malo byť uzatvorenie rodičovskej dohody, ktorá je preukázateľne najvhodnejšou formou úpravy vzájomných vzťahov medzi rodičmi a najmä najlepším riešením pre deti, s prihliadnutím na záujem maloletých detí definovaný v Zákone o rodine.

    Pri rozvodoch manželstva zabezpečujeme aj komplexný právny servis vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

Insolvečné právo

      Právny tím advokátskej kancelárie aj vzhľadom na to, že JUDr. Róbert Fatura, LL.M. vykonáva funkciu správcu, má bohaté skúsenosti s konkurzným a reštrukturalizačným konaním. Klientom poskytujeme kompletný a komplexný právny servis vo veci prihlasovania pohľadávok klienta do konkurzného, eventuálne reštrukturalizačného konania, ako aj zastupovania úpadcu, resp. dlžníka v rámci týchto konaní, vrátane vyhotovovania všetkých typov podaní v tejto oblasti práva. Tiež poskytujeme komplexné služby pri zrušení spoločnosti prostredníctvom konkurzného konania, likvidácie, príp. riešení úpadku spoločnosti, ako aj fyzických osôb prostredníctvom reštrukturalizácie, príp. oddlženia. Aktívne sa tiež podieľame na riešení tzv. osobných bankrotov a to z pozície správcu, príp. zástupcu dlžníka.

Správne právo

      V zložitej oblasti správnych noriem podávame pomocnú ruku klientom hlavne v oblastiach stavebného práva (územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie) zastupovania pri prejednávaní priestupkov na správnom orgáne, ako aj sporadicky v daňových konaniach a v agende sociálneho zabezpečenia.

 

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

      Register partnerov verejného sektora predstavuje zákonom ustanovený register, ktorý obsahuje základné informácie o partnerovi verejného sektora. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra partnerov verejného sektora sa ďalej zapisujú aj osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, osoby, na ktoré bola postúpená alebo inak nadobudli pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo subdodávatelia týchto osôb. Do registra partnerov verejného sektora je možné dobrovoľne zapísať aj fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora. Zápis fyzickej či právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora môže vykonávať len oprávnená osoba, ktorou je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR.

      Naša advokátska kancelária poskytuje a zabezpečuje služby spojené s registrom partnerov verejného sektora ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako zápis do registra partnerov verejného sektora, overenie a identifikácia konečných užívateľov výhod, a to nielen v súvislosti s právnou úpravou registra partnerov verejného sektora, ale aj v súvislosti so zápisom konečných užívateľov výhod spoločností do obchodného registra.

 

Ochrana osobných údajov (GDPR)

      Dňa 25.05.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe aj pod skratkou „GDPR“ General Data Protection Regulation) a tak isto zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorým vstúpila do účinnosti nová právna úprava  týkajúca sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania. Tá nahradila na vnútroštátnej úrovni pôvodnú právnu úpravu zákona č. 122/2013 Z. z.  ochrane osobných údajov, a to s cieľom zabezpečiť rovnocennú úroveň ochrany fyzických osôb a voľný tok osobných údajov v rámci celej Európskej únie.

    V rámci agendy ochrany osobných údajov naša advokátska kancelária poskytuje a zabezpečuje aj najširší rozsah služieb súvisiacich s odborným poradenstvom, analýzou a zhodnotením aktuálneho stavu, prípravou a vypracovaním príslušných podkladov a dokumentácie v súlade s právnou úpravou GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.